kultur- og idrettsstipend 2022

Voss herad deler ut kommunalt stipend til einskildpersonar eller grupper innan kultur- og idrettsliv.

Frist for å koma med framlegg til kandidat er måndag 21. mars 2022.

  • Stipend til lovande idrettsutøvarar eller idrettstrenarar
  • Stipend til lovande kunstnarar eller kulturinstruktørar

I retningslinjer for stipend heiter det: «Kommunalt kultur – og idrettsstipend kan delast ut til einskildpersonar/ grupper som er inne i ei verdifull etablerings- eller utviklingsfase der eit slikt stipend kan utgjera ein verdifull stimulans til vidare vokster/utvikling i kultur- og idrettslivet.»

Einskildpersonar/grupper kan sjølve søkja, eller lag/organisasjonar kan søkja om stipend for aktuelle kandidatar. Liste over søkjarar vert ikkje offentleggjort. Utval for Kultur og næring i Voss herad gjer vedtak om tildeling, etter framlegg frå Idrottsrådet/Kulturrådet.

Du kan søkja, eller komma med framlegg til kandidat til kultur- og idrettsstipend her: postmottak@voss.herad.no

Foto: Mathias Reding/Unsplash