straumstønad

Frivillige lag og organisasjonar kan søkja om tilskot grunna ekstraordinære straumprisar.

Søknadsfristen er 15. mars kl. 13.00

Fredag 4. februar 2022 la regjeringen fram Prop. 58§ for Stortinget med framlegg om å gje 250 millionar kroner til ei midlertidig tilskotsordning for frivillige organisasjonar grunna ekstraordinære straumprisar.  Voss herad har 1 514 092 kroner til fordeling

Tilskotet skal gå til frivillige organisasjonar som er registrerte i Frivillighetsregisteret. Det er òg mogeleg for eit driftsselskap av eit idrettsanlegg å søkja på ordninga, om selskapet er eigd av ein eller fleire frivillige organisasjonar.  Hovudsaka er at frivillige organisasjonar som har straumkostnader får tilskot, uavhengig av driftsform på verksemda som har straumavtalen.  Kommunen kan også vurdera om andre verksemder med vesentleg innslag av frivillig innsats som til dømes grendahus organiserte som samvikre, kan søkja.

Søknadsskjema finn de her

Foto: Fré Sonneveld/Unsplash