ÅRSMØTE 2024

Onsdag 13. mars kl 18.00–19.00

Voss kulturhus, studierommet over biblioteketet.

Årsmøtesaker

 • Konstituering av møtet
 • Val av møteleiar 
 • Val av referent og protokollunderskrivarar
 • Godkjenning av innkalling og sakliste
 • Presentasjon av møtedeltakarane2Årsmelding for 2023
 • Rekneskap
 • Eventuelt innkomne saker
 • Handlingsplan 
 • Budsjett
 • Val
  1. Styreleiar
  2. Styremedlemer
  3. Vara til styret
  4. Revisor
  5. Valkomité

VEL MØTT!

Venleg helsing

Styret i Voss kulturråd